KVKK Aydınlatma Metni

SUMİTOMO RUBBER AKO LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi ve 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


1.    VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirketimiz SUMİTOMO RUBBER AKO LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçi/danışman/ destek hizmeti sağlayıcıları yetkilileri ile pay sahipleri, iştiraklerimizin çalışanları ile yetkilileri ve Şirketimizin pay sahiplerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir.


  2.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?

Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında; (i) ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası gibi kimlik bilgileriniz, kimlik bilgileriniz; (ii) işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları gibi iletişim bilgileriniz, (iii) medeni durumları, çocuk sayıları, eş ve akrabalarına ilişkin veriler, kimlik, finansal durum, eğitim gibi aile durumuna ilişkin verileriniz, (iv) çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, öğrenci numarası, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri gibi eğitim, iş ve profesyonel yaşama ilişkin verileriniz, (v) banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileriniz, (vi) özlük dosyasının oluşturulması için gereken tüm bilgiler, çalışanın performans ve kariyer gelişimine ilişkin her türlü anket, rapor, çalışma, eğitim ya da mülakata ilişkin bilgiler, çalışanlara sunulacak her türlü yan hakka ya da menfaate ilişkin bilgiler ile bunlara benzer diğer bilgiler, içeren çalışan verileri, (vii) CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, tesislere giriş ve çıkış kayıtları gibi Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler, (viii) kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları, ihbarlar ile kurum siber alanının güvenliğine ilişkin olabilecek diğer veriler ve logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler, (ix) denetim ve teftiş kayıtları, denetim ve teftiş raporları, denetim ve teftiş amacıyla yapılan incelemelere ilişkin bilgiler ile diğer denetim ve teftişlere ilişkin olabilecek veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması,
 • Şirketimizin sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,
 • Tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikayet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Yurtiçi ve yurtdışı satın alma, tedarik, nakliye, lojistik, ithalat ve gümrük işlemlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi,
 • ürünlerimizin test edilebilmesi amacıyla firmalarla iletişime geçilebilmesi, ziyaretlerin düzenlenmesi,
 • Grup şirketlerimiz, iştiraklerimiz ve pay sahiplerimiz ve bunların çalışanları ile iletişime geçilmesi,
 • Verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yedeklenmesi.

 

Ayrıca, Kanun nezdinde "özel nitelikli kişisel veri" kapsamında bulunan; (i) dini, mezhebi ve diğer inançlarınıza kılık ve kıyafetinize ilişkin veriler, (iii) kan grubu, hastalık geçmişi, tahlil ve muayene sonuçları, engellilik durumu gibi sağlık veya cinsel hayatla ilgili veriler, (iv) dernek, vakıf ya da sendika üyeliği verileri, (vi) ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ve (vii) biyometrik ve genetik verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;


 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • İşyeri sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi.
 • özlük dosyalarının oluşturulması ve saklanması,
 • Güvenliğin sağlanması,
 • İş başvurusu yapan adayların başvurularının değerlendirilmesi.

  3.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEKTİR?

Kişisel verileriniz, Kanun'un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni'nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, ilgili vergi daireleri ve bankalar, kamu kurumları, mahkemeler, icra daireleri, kolluk kuvvetleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortaklarımız ve yetkilileri, bankalar, Şirketimiz pay sahipleri ve çalışanları, tedarikçiler ve çalışanları ile paylaşılabilecektir.


  4.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YöNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLUYORUZ

4.1.   KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YöNTEMİ

Şirketimiz sizlere ait kişisel verileri; Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu hukuki ilişki süresince, internet sitemizin görüntülenmesi, sırasında, Şirketimizi ziyaretiniz sırasında, pay sahiplerimiz, iş ortaklarımız ve grup şirketlerimizden, internet, telefon, e-posta üzerinden iletilen talep ve başvurular ile fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla toplamakta ve söz konusu kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaktadır.


4.2.   KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Kanun'un 5. maddesi ve 8. maddesi uyarınca aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerinden birine veya bir kaçına dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmekte, yeterli önlemler alınmak kaydıyla aktarılmaktadır:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişilerin dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerini içeren özel nitelikli kişisel veriler ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

4.3.    AÇIK RIZA

Kanun uyarınca Kişisel verilerinizin işlenmesinin rızanızın alınması koşuluna bağlı olması durumuna sizlere ayrıca bir "Açık Rıza Metni" metni sunulacak olup, açık rızanızı her zaman bize başvurarak geri alma imkanınız bulunmaktadır. Açık rızanızı geri almak istemeniz halinde Şirketimizle, [email protected] adresiyle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Rızanızın geri alınması sadece geleceğe yönelik olarak uygulanacaktır ve geçmişte geri alınıncaya kadar gerçekleştirilen veri işlemelerinin hukuka uygunluğuna etki etmeyecektir.


5.   KANUN KAPSAMINDA "İLGİLİ KİŞİ" OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerinizin Anonim hale getirilmesini silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi,http:// sumitomorubberako.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU'nu "yazılı" olarak doldurmak şartıyla, ıslak imzalı bir nüshası ve belirtilen ekleri ile birlikte, Şirket merkezinin bulunduğu "Tüney Köyü Mevkii Yakınkent Osb Mahallesi 1. Cadde No:1 Merkez /çankırı" adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan [email protected] KEP adresi  üzerinden  elektronik  imzalı  olarak  gönderebilir  veya  Şirketimiz  sistemlerinde  e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda [email protected]  e-mail adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için  1,00  (bir)  TL  işlem  ücreti  alınacaktır.  Cevabın  CD,  flash  bellek  gibi  kayıt  ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir. Başvuruda; (i) ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, (ii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, (iii) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, (iv) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve (v) talep konusunun bulunması zorunludur.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.